• slider.png
  • slider2.png
  • slider3.png
  • slider4.png
  • slider5.png
  • slider6.png

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.
2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć TYLKO na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, "aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie" (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).
4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:

a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
b) świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii);
c) zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).
d) dostarczyć wypełniony formularz pobrany ze strony (kliknij tutaj) lub z kancelarii parafialnej
5. Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:

a) ukończone 16 lat
b) katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
c) młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.
6. O dopuszczeniu do godności rodzica chrzestnego decyduje proboszcz parafii podczas osobistej rozmowy z zainteresowanymi.
7. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.
8. Rodzice dziecka oraz chrzestni są zobowiązani do odbycia katechezy przedchrzcielnej, która odbywa się w naszej parafii w każdą I sobotę miesiąca o godzinie 18:30 w kancelarii, lub dostarczyć zaświadczenie o odbytej katechezie od swojego proboszcza (chrzestni).

WARUNKI JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ RODZICE CHRZESTNI WG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO:

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 874
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.


 SAKRAMENT BIERZMOWANIA:

"Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należą do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. (...) Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne do dopełnienia łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony"( KKK 1285)

Ogólne normy i wymagania stawiane kandydatom do bierzmowania zawiera instrukcja Ks. Arcybiskupa

Kandydatem do Sakramentu bierzmowania jest ten, kto wypełnił deklaracje złożył ją na ręce Księdza Proboszcza i zobowiązuje się do wypełniania obowiązków jakie archidiecezja i parafia stawiają kandydatom.

Pobierz deklarację (nowy wzór)

STRESZCZENIA KATECHEZ I PRACE DOMOWE ( proszę oddać tylko pracę domową bez treści katechezy. Streszczenie zostaw dla siebie)

Katecheza druga - Boże Słowo - listopad -

Katecheza trzecia - Modlitwa - styczeń -

Katecheza czwarta - Sakramenty - luty -

Katecheza piąta - Miłość Boża - marzec -

Katecheza szósta - Grzech niszczy - kwiecień -

Katecheza siódma - Jezus zbawia - maj -

Katecheza ósma - Przymierze z Jezusem - czeriwec


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:
- zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu;
- przedłożyć następujące dokumenty:
1. dowód osobisty;
2. zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw "konkordatowych");
3. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy);
4. świadectwo bierzmowania;
5. ostatnie świadectwo nauki religii;
6. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;


POGRZEB KATOLICKI:

Formalności dotyczące pogrzebu rozpoczynają się po przedstawieniu przez rodzinę zmarłej osoby aktu zgonu.

Instrukcja w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej

Our website is protected by DMC Firewall!